Sae Photo Collection


Japan Oct/Nov 2018
______________________________________________________________________________

A few of 700 photos taken


Tokyo Sendai Akiu Matsushima  
Koriyama Iwaki Kamakura Ishibutai

Kyoto Mitarai Nara Ninose

Home Next Page